οἰκίζω


οἰκίζω
основываю, строю

Ancient Greek-Russian simple. 2014.